در حال بارگذاری ...
  • دانشجویان در ایام انتخاب واحد فقط مطابق جدول زمان بندی انتخاب واحد به سامانه ناد دسترسی دارند.

    نظرات کاربران