در حال بارگذاری ...
  • اتخاذ تصمیم کمیته منتخب آموزشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در مورد پرونده های موجود

    کمیته منتخب آموزشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان ضمن بررسی پرونده های موجود تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ کرد.

    در روز سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 کمیته منتخب آموزشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان ضمن بررسی پرونده های 14 گانه موجود ضمن بررسی و تبادل نظر در مورد وضعیت آموزشی دانشجویان دارای شرایط خاص طبق ضوابط و مقررات قانونی موجود،  تصمیم گیری لازم بعمل آمد.

    نظرات کاربران