در حال بارگذاری ...

برنامه کوهگشت خانوادگی کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

به همت اداره رفاه و تعاون دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برنامه کوهگشت خانوادگی کارکنان و اساتید دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در روستای سه ده برگزار شد.

به همت اداره رفاه و تعاون دانشکده فنی شهید رجائی کاشان و در روز چهارشنبه  دوم تیرماه 1400 برنامه کوهگشت خانوادگی کارکنان و اساتید دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در روستای سه ده  برگزار شد.

نظرات کاربران