در حال بارگذاری ...

ثبت واکسیناسیون کوید-19

ثبت واکسیناسیون کوید-19

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای، خواهشمند است برای بهینه سازی امر واکسیناسیون اطلاعات موجود در لینک زیر را تکمیل و در پایان دکمه ی ارسال را بزنید.

بدیهی است ارایه خدمات آموزشی - بهداشتی در آینده منوط به تکمیل وارسال فرم زیر می باشد

https://tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3831

نظرات کاربران