در حال بارگذاری ...

برگزاری وبینار آموزشی مجازی سلامت روان در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

همزمان با فرارسیدن هفته بهداشت روان نخستین وبینار آموزشی از مجموعه وبینارهای سلامت روان به صورت مجازی در دانشکده فنی شهید رجائی برگزار شد.

به همت اداره مشاوره و تربیت بدنی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان و مقارن با فرا رسیدن هفته سلامت روان از 18 تا 24 مهر 1400 نخستین وبینار آموزشی مجازی با حضور کارکنان، استادان و اعضای هیئت علمی دانشکده فنی، در روز چهارشنبه 21 مهر ماه 1400 برگزار شد.

در این وبینار جناب آقای حسین عنایتی به سخنرانی پرداختند و در پایان برنامه نیز از کلیه شرکت کنندگان تست سلامت روان گلدبرگ بعمل آمد.

پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ:

برای بررسی سلامت روانی از مقیاس ۲۸ سؤالی سلامت روانی گلدبرگ (۲۸-GHQ) استفاده شده است. این آزمون ۲۸سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در برمی­ گیرد _ هر زیرمقیاس هفت سؤال دارد).

سیستم نمره گذاری سؤالات از ۰ تا ۳ را دربرمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از ۰ تا ۲۱ متغیر است.

سوالات:

۱ آیا اخیرا احساس کرده اید کاملا خوب و سالم هستید؟

بهتر از همیشه□    مثل همیشه□     بدتر از همیشه□      خیلی بدتر از همیشه□

۲ احساس کرده اید که به یک داروی تقویتی خوب نیاز دارید؟

به هیچ وجه□        نه بیشتر از معمول□       بیشتر از معمول خیلی□        بیشتر از معمول□

۳ احساس می کنید ناتوان و از پا افتاده شده اید؟

به هیچ وجه□       نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول□

۴ احساس کرده اید که بیمار هستید؟

به هیچ وجه□       نه بیشتر از معمول□           بیشتر از معمول□               خیلی بیشتر از معمول□

۵ هیچ نوع دردی در سر خود داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۶ در سرتان احساس گر گرفتگی یا فشار کرده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۷ حاتهای سرد یا گرم شدن داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۸ آیا اخیرا به علت نگرانی خوای زیادی از دست داده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۹ بعد از به خواب رفتن مشکلی در تداوم خواب داشته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۰ احساس کرده اید به طور مداوم تحت فشار هستید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۱ بدخلق بوده و خیلی زود از جا در می رفته اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۲ بدون دلیل هراسان و حشت زده شده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۳ احساس کرده اید کارها بیش از حد توانایی شماست؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۴ به طور مداوم عصبی و حساس شده اید؟

به هیچ وجه□         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□         خیلی بیشتر از معمول□

۱۵ در سرگرم و مشغول داشتن خود موفق بوده اید؟

خیلی بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر از معمول □

۱۶ در انجام کارهایتان کندتر بوده اید؟

سریعتر از معمول □         مثل معمول□         کندتر از معمول□        خیلی کندتر از معمول □

۱۷ روی هم رفته احساس کرده اید که کارها را درست تر انجام می دهید؟

بهتر از معمول □         تقریبا یک جور□         نه به خوبی معمول□        خیلی بدتر از معمول □

۱۸ از نحوه انجام وظایفتان راضی بوده اید؟

راضی تر از معمول □         تقریبا مثل معمول□         نه به رضایت معمول□         کمتر از رضایت معمول □

۱۹ احساس کرده اید که مفیدی در کار ها دارید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         نه به مفیدی معمول□        خیلی کمتر از معمول □

۲- احساس کرده اید توانایی تصمیم گیری در کارها دارید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر توانا □

۲۱ قادر به لذت بردن از فعالیت های عادی و رورمره بوده اید؟

بیشتر از معمول □         مثل معمول□         کمتر از معمول□        خیلی کمتر از معمول □

۲۲ فکر می کنید فرد بی ارزشی هستید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

۲۳ احساس می کنید زندگی کاملا ناامید کننده است؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

۲۴ احساس کرده اید دنیا ارزش ماندن ندارد؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

۲۵ در مورد امکان اینکه خود را از بین ببرید فکر کرده اید؟

قطعا نه □         این طور فکر نمی کنم□         به ذهنم خطور کرده□        قطعا بله□

۲۶ متوجه شده اید اوقاتی بوده که به سبب اعصاب بسیار خراب، قادر به انجام هیچ کاری نبودید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

۲۷ متوجه شده اید که آرزو می کنید کاش مرده بودید و از همه چیز خلاص می شدید؟

به هیچ وجه □         نه بیشتر از معمول□         بیشتر از معمول□        خیلی بیشتر از معمول □

۲۸ متوجه شده اید که فکر پایان دادن به زندگی مرتب به ذهنتان می‌آید؟

قطعا نه □         این طور فکر نمی کنم□         به ذهنم خطور کرده□        قطعا بله□

 

زیر مقیاس اول، شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های بدنی را دربر می گیرد.

این زیر مقیاس دریافت های حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی هیجانی همراه هستندند، ارزشیابی می کند.

سؤالات ۱تا۷ مربوط به این زیرمقیاس است. زیرمقیاس دوم شامل موادی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبط­ اند که سؤالات ۸ تا ۱۴ را دربر می گیرد.

زیر مقیاس سوم گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره را می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول است.

زیرمقیاس اول شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های بدنی را دربر می گیرد. این زیر مقیاس دریافت های حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی هیجانی همراه هستند، ارزشیابی می کند.

 سؤالات ۱ تا ۷ مربوط به این زیر مقیاس است. زیر مقیاس دوم شامل مواردی است که با اضطراب و بی‌خوابی مرتبط اند که سوالات ۸ تا ۱۴ را در بر می‌گیرد.

زیر مقیاس سوم گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته‌های حرفه‌ای و مسایل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی آشکار می کند .

سوالات ۱۵ تا ۲۱ مربوط به این زیر مقیاس است.

وبالاخره چهارمین زیر مقیاس دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبط اند مه سوالات ۲۲ تا ۲۸ را در بر می گیرد.( معتمدی شارک ، ۱۳۸۳، ص۹۸-۹۷).

روایی پرسشنامه:

تقوی، در ایران ضریب پایایی این پرسشنامه را با سه روش دوباره سنجی، تنصیفی، و آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۰ درصد، ۹۳ درصد، و ۹۰ درصد گزارش کرده است.

روایی پرسشنامه:

این محقق برای مطالعه‌ِ روایی پرسشنامه از سه روش روایی همزمان، همبستگی خرده آزمون‌های این پرسشنامه با نمره‌ی کل و تحلیل عوامل استفاده کرده است.

روایی همزمان از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه میدلسکس ضریب همبستگی ۰٫۵۵ را نتیجه داده است. ضرایب همبستگی بین خرده آزمون‌های این پرسشنامه با نمره کل در حد رضایت‌بخش و بین ۷۲ درصد تا ۸۷ درصد متغیر بوده است.

منابع:

سید محمدرضا تقوی، سید محمدحسین موسوی نسب، “تاثیر ارزیابی استرس و راهبردهای رویارویی در سلامت روان”، ۱۳۸۶، مجله پزشکی هرمزگان، سال یازدهم، شماره اول، صفحات ۸۳-۹۰ .

نظرات کاربران