در حال بارگذاری ...

اطلاعیه دفاعیه کارآموزی مهر 1400

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز و گرامی درس کارآموزی ترم مهر 1400

  مدارک مورد نیاز جهت دفاعیه درس کارآموزی(حداکثر تا مورخ 09/10/1400) :

1)دریافت نامه پایان دوره کارآموزی از محل کارآموزی به صورت تمام تایپی و با مهر و امضاء سرپرست کارآموزی ؛ مشابه فرم (6) شیوه نامه (همه نامه به جزء مهر و امضاء باید تایپی باشد. نامه های دست نویس مورد قبول نمی باشد.)

2)دفترچه کارآموزی تکمیل شده(گزارش روزانه باید به تعداد روزهای کارآموزی انجام شده؛ تکمیل گردد.)

3) سی دی گزارش جامع کارآموزی طبق دستور العمل دفترچه شیوه نامه و با نظر مدرس کارآموزی

باتوجه به مجازی بودن دفاعیه؛ کلیه مدارک سه گانه فوق برای مدرس از طریق واتساپ ارسال گرددو پس از اخذ نمره ؛کلیه مدارک از طریق پست برای واحد کارآموزی مرکزبه شماره کد پستی 41167-87316 ارسال شود تا نمره درس در سامانه ثبت گردد.

 

با تشکر- مسئول واحد کارآموزی و ارتباط با صنعت دانشکده

04/08/1400

نظرات کاربران