در حال بارگذاری ...

دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان (شهید رجایی)

دانشکده فنی کاشان درسال1354تحت عنوان انیستیتو تکنولوژی کاشان با تاسیس رشته مکانیـــک آغاز به فعالیت نموده ودر بهمن 55 رشته برق نیز به آن اضافه گردید. درسـال 1358 به ساختمان جدید که از طریق انحلال مجتمع آموزشی به وزارت متبوع واگذار شده بود نقل مکان نمود وهم اکنون با11 رشته تحصیلی مشغول فعالیت می باشد.

هنگام تعطیلی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی به مناسبت انقلاب فرهنگـی  انیستیتو فعال بوده وپرسنل آن درزمینه ساخت انواع میزونیمکت وکمدهای بایگانی وکتابخانه و تجهیـزات آموزشی موردنیاز مدارس شهـــرستان کاشان اقدامات مفیدی را انجام داده اند وپس از انقلاب فرهنگی همزمان با سایر مراکز آموزش عـالی کشور بازگشایی شد وفعالیت های آموزشی خودرا مجدداً آغاز نمود.

نام انیستیــتو تکنولوژی کاشان وانیستیتو های کشور که بر اساس تصمیــم مسئولین ذیربط به آموزشکده فنی تغییر نام داده بودند به آموزشکده فنی کاشان (شهید رجایی) تغیـیر پیدا کرد که هم اکنون تحت عنــوان دانشکده  فنـــی وحرفه ای پسران کاشان (شهیدرجایی) مشغول به فعالیت می باشد.

وسعت کلــی این مرکز612 , 129 متر مربع می باشد که به آدرس –بلــوار قطب راوندی – کیلومتر 6 جاده راوند –روبروی دانشگاه کاشان واقع می باشد.

در حال حاضر این مرکز با 13 رشته کاردانی و 7 رشته کارشناسی و قریب به 3000 دانشجو در سه ساختمـان آموزشی شامل انیستیتو مکانیک, عمران و برق فعالیت آموزشی دارد.

نظرات کاربران