در حال بارگذاری ...
 • معرفی مرکز آموزش های عالی کوتاه مدت و خاص

  معرفی مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  در دنیای کنونی توسعه در ابعاد مختلف آن هدف اصلی جوامع است . وسیله اصلی تحقق این اهداف نیز قطعاً منابع ونیروی انسانی موجود درجامعه است . لذا هر چه این منابع به عنوان واحدهای عملیاتی رشد و توسعه جوامع بهره ورتر و یا به عبارتی کاراتر و اثر بخش تر عمل نمایند ، به تبع جامعه نیز از رشد و بالندگی بیشتری برخوردار خواهد بود . از طرف دیگر کارایی منابع انسانی نیز در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت های آنان است . البته نه الزاماً آموزش های رسمی دانشگاهی ، بلکه ترجیحاً آموزش هایی از نوع غیر رسمی و صد البته سازمان یافته .

  چرا ؟   به دلایل زیر :

  • مخاطب متنوع داریم

  • مشاغل هدف متنوع داریم

  • نیازهای توسعه ای متنوع داریم

  لذا با عنایت به ضرورت ایجاد و توسعه جریان های متنوع آموزشی در جامعه مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی متکی به ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز و با رسالت افزایش توانایی های تخصصی و کاربردی اقشار و طیف های مختلف جامعه تنها با یک شعار :

  منعطف به لحاظ ساختار ، متنوع به لحاظ ابزار و روش 

  مأموریت یافته و شروع به فعالیت نموده است .

   

  دوره های آموزش عالی آزاد و خاص در دانشگاه فنی و حرفه ای به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می شود ؛

  1. تداوم بخشی و همگانی کردن آموزش عالی و به دنبال آن توسعه ی آموزش های عالی مادام العمر معطوف به اشتغال ، منطبق بر سیاست های بنیادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
  2. استاندارد سازی آموزش نیروی کار کشور
  3. کمک به ارتقای سطح علمی ، فنی و مهارتی نیروی انسانی موجود در جامعه 
  4. ایجاد بستر مناسب برای دسترسی آحاد جامعه به آموزش های کاربردی و تخصصی در سطح عالی
  5. کوتاه کردن زمان اجرای دوره های آموزشی و شتاب بخشیدن به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد
  6. ارائه ی آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی 
  7. افزایش تنوع در ارائه ی آموزش های مهارتی ، متناسب با اقتضائات حوزه های شغلی ، شرایط جغرافیایی و تفاوت های فردی فراگیران ( آمایش آموزش های عالی غیر رسمی)
  8. کاهش هزینه های آموزش

   

  ماموریت مرکز آموزش های آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای

  1. ارتقاء و روزآمد کردن مهارت های دانش آموختگان دانشگاه ها و یا ایجاد مهارت های جدید در آنان متناسب با نیاز بازار کار
  2. مشاوره ، نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های عالی کوتاه مدت عمومی و تخصصی مورد نیاز دانشگاه ها ، سازمان ها ،               موسسات و بنگاه های مختلف اقتصادی
  3. مشاوره ، نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های خاص نظری و مهارتی مورد نیاز مشاغل هدف بخش های مختلف اقتصادی

   

  شرح وظایف مرکز آموزش های آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای

  • بررسی و صدور مجوز اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای مبتنی بر نیازهای استخراج شده ( ملی ، منطقه ای ، محلی و موردی ) و استانداردهای رایج دنیا 
  • تهیه آیین نامه ، دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با آموزش های عالی آزاد با هماهنگی مراجع ذی ربط 
  • ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی مربوط به نظام آموزش های عالی آزاد و خاص
  • بررسی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای در سطوح عالی در حیطه های مختلف دانش ، توانش و نگرش با هماهنگی مراجع ذی ربط
  • همکاری و مشارکت با واحدهای ذی ربط دانشگاه در تدوین برنامه های درسی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی کوتاه مدت ( غیر رسمی ) مبتنی بر روش های نوین آموزشی متناسب با نیازها و قابلیت های مناطق و استان ها ( آمایش سرزمین )
  • تدوین سیاست ها و تنظیم مقررات آموزشی لازم برای برقراری دوره های آموزش عالی آزاد و خاص
  • تشکیل جلسات کمیته های تخصصی مربوط به دوره های آموزش عالی آزاد و خاص





  نظرات کاربران